New Customs Regulation for Import Cargo to Vietnam (Effective 1st July 2017)

 

New Customs Regulation for Import Cargo to Vietnam

(Effective: 1st July, 2017)

 

Dear Valued Customers, 

Kính gửi Quý Khách hàng,

We would like to notice to you the new regulation 15/2017/QD-TTG about import customs declaration for some kind of commodities, which was promulgated by Government on 12-May-2017, effect from 01-Jul-2017. Full regulation has been published at:

Hãng tàu xin thông báo đến quý khách hàng quyết định 15/2017/QĐ-TTG về việc khai báo hải quan cho một số mặt hàng nhập khẩu tại Việt Nam ban hành bởi Thủ Tướng Chính Phủ ngày 12/05/2017, hiệu lực từ ngày 01/07/2017. Quý khách vui lòng tham khảo quyết định này tại:

https://www.customs.gov.vn/Lists/VanBanPhapLuat/ViewDetails.aspx?ID=9870

For Final destination adjustment, please contact to us two days before arriving.

Trong trường hợp khách hàng muốn thay đổi nơi nhận hàng, vui lòng liên lạc với hãng tàu chậm nhất hai ngày trước khi tàu cập.

Carrier is not responsible for any charge incurred to adjust the destination as well as demurrage & storage arising.

Hãng tàu không chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh cho việc thay đổi nơi nhận hàng cũng như phí lưu container, lưu bãi.

Should you have any further inquiries or questions about this adjustment, please do not hesitate to contact us at email: sgn.import@cma-cgm.com

We thank you for your continued support.

Yours sincerely,

Michael Them Rasmussen

General Director